Dėl LNSA visuotinio narių susirinkimo 20230824d. 13 val.30. Vilniuje

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams
KVIETIMAS
Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ
IR SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

2023 m.rugjūčio 9 d. Vilnius

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) valdybos 2023 m.
rugjūčio mėn. 9 d. sprendimu nutarta šaukti Visuotinį narių susirinkimą (VNS).

Susirinkimo data: 2023 m. rugjūčio 24 d.(ketvirtadienis)
Susirinkimo laikas: 14.00 val. Registracija nuo 13.30 val.
Susirinkimo vieta (adresas): COMFORT HOTEL LT, konferencijų salėje, Kauno g. 14, Vilniuje.
Susirinkimo darbotvarkė:
Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

 1. Pranešimai.
  1.1. Mandatų komisijos pranešimas.
  1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
  1.3. Sekretoriato tvirtinimas.
  1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.
 2. 2022 m. LNSA valdybos ataskaita.
  2.1. 2022 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.
 3. 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.
  3.1. 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2022 metus pristatymas.
 5. Kiti klausimai.

Primename, kad LNSA narių atstovai dalyvaujantys VNS turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Jei VNS narį atstovauja ne organizacijos vadovas, įgaliotasis asmuo turi pateikti vadovo
pasirašytą įgaliojimą, suteikiantį jam teisę dalyvauti VNS ir balsuoti visais darbotvarkėje numatytais
klausimais.

Prezidentas Remigijus Arlauskas

Nuoroda į PDF dokumentą